Интернет журныл о промышленности в Украине

Главная Новости

Реєстрація Шлюбу з іноземцем в Україні

Опубликовано: 02.02.2020

Підсудність

За загальним правилом, при вирішенні питання юрисдикції, суди керуються принципом спільного громадянства або спільного місця проживання подружжя. Саме останній принцип надає підстави українському суду розглядати справи про розлучення між іноземцями, смотрите https://ustgroup.com.ua.

Розглядаючи спірні правовідносини з іноземним елементом, суди, за наявності, керуються чинними двосторонніми договорами про правову допомогу у сімейних та цивільних справах. Україна уклала більше 20 договорів про правову допомогу, які передбачають різні правила підсудності, що застосовуються до справ про розірвання шлюбу.

Так, наприклад, Договір між Україною та Турецькою Республікою про правову допомогу та співробітництво в цивільних справах встановлює, що український суд компетентний розглядати справу про розірвання шлюбу між громадянами Туреччини, коли вони постійно проживають на території України. В той час як Договір про правову допомогу між Україною і Республікою Польща, не передбачає можливості розгляду справи про розірвання шлюбу між громадянами Польщі українськими судами, незважаючи на постійне місце проживання подружжя на території України.

Право, що підлягає застосуванню

Варто звернути увагу, що в таких категоріях справ спірним може виявитись питання застосовуваного права.

Для міжнародного приватного права значення мають шлюби, зареєстровані за участю іноземців, на території іноземної держави, органами іноземної держави, з використанням іноземного зако­нодавства. Для визначення правового статусу осіб застосовують колізійні норми. Оскільки оформлення шлюбу передбачає дотри­мання матеріальних і формальних умов, то колізійні прив'язки допомагають визначити їхній зміст, смотрите https://ustgroup.com.ua. Колізійні принципи» можуть міститись як у національному законодавстві, так і в міжнародних договорах. Важливе значення має також визнання чи невизнання існуючого шлюбу.

До матеріальних умов оформлення шлюбу переважно застосо­вується особистий закон осіб, які одружуються, а до форми шлю­бу - закон місця його реєстрації. Особистим може бути закон гро­мадянства, як це передбачено Законами з міжнародного приватно­го права Албанії, Польщі, Угорщини, ФРН, Сімейним кодексом Болгарії, Цивільним кодексом Франції, або ж закон доміцилію, застосовуваний правовими системами «сім'ї загального права». У цих державах передбачається, що шлюб повинен бути дійсним за законом держави, де подружжя бажає вибрати доміцилій сім'ї, припускаючи, що таким буде доміцилій нареченого на момент ре­єстрації шлюбу. Законодавство США не передбачає різних колі­зійних прив'язок до матеріальних та формальних умов оформлен­ня шлюбу. Тут питання про дійсність шлюбу вирішується за міс­цем його реєстрації.

Право різних держав може містити застереження щодо викорис­тання колізійних прив'язок. Так, законодавство Франції вимагає дотримання положень закону Франції про публічний порядок що­до матеріальних умов оформлення шлюбу в разі відсилання до іноземної правової системи. Закон ФРН з міжнародного приватно­го права вказує на можливість застосування відсилань: зворотного та до закону третьої держави. Застереження часто роблять і щодо форми шлюбу, оскільки поняття «форма шлюбу» не має однакового трактування у праві різних держав. Тому, наприклад, у законодавстві може ставитися вимога про те, що визнається форма шлюбу в разі дотримання законодавства держави громадянства, доміцилію осо­би або місця реєстрації шлюбу.

rss